Разчупи момента. Дай си почивка, вземи KITKAT®!

Само една от нашите многобройни актуални промоции!

Разчупи момента. Дай си почивка, вземи KITKAT®!

Купи продукти KITKAT® и можеш да спечелиш преносима колонка!

промоцията е завършила

Правила и награди

ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА KITKAT®

 

Разчупи момента. Дай си почивка, вземи KITKAT®!

Купи продукти KITKAT® и можеш да спечелиш преносима колонка!

 

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128.

 

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта на KITKAT® " Разчупи момента. Дай си почивка, вземи KITKAT®!" се провежда в периода от 07.05.2019 и 31.05.2019, по-нататък упомената като „Играта“. Участниците могат да качват фискални бонове на закупени продукти (т.3) само в периода на Играта  

Начало на Играта  0.00 часа на 07 май 2019 г.

Край на Играта  23.59 часа на 31 май 2019г.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на promo.nestle.bg

 

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За участие в Играта е необходима покупка  от продукти с маркаKITKAT®

 

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД и служители на партньорите – „Силвър Лайнинг Камюникейшънс“ ЕООД.

Наградите ще бъдат доставени чрез куриер.

 

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо 100 (сто) броя колонки (наричани по-долу награди).

 (2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

 

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете продукти с марка KITKAT® от магазин на стойност минимум 2 (два) лева в един фискален бон.

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, закупува  продукти с марка KITKAT® на стойност минимум 2 (два) лева в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

Регистрирайте се на promo.nestle.bg.

(2) Потребителят сe регистрира на интернет адрес: promo.nestle.bg („Сайта на Играта“). За да се регистрира, потребителят попълва име и фамилия, електронен адрес (e-mail) и парола. Алтернативно, потребителят може да използва личния си профил в социалната мрежа Facebook и да приеме: правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност.

Регистрирайте фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

(3) След това участникът регистрира фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, с видими имена на закупените продукти, участващи в играта, както и дата и час на закупуването, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата ѝ. Снимката на фискалният бон трябва да бъде с размер до 2 MB. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(4) Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник не може да спечели повече от една награда с регистрирани различни фискални бонове. Един касов бон може да бъде регистриран само от един потребител.

(5) Пазете фискалните бонове за валидиране на учасието си. Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

 

7.  ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След края на периода на играта, на дата 04 юни 2019, на случаен принцип, чрез специализиран софтуер от създадена за целта комисия от представители на Организатора ще бъдат изтеглени 100 печеливши участника.

            При тегленето на печелившите участници ще бъдат изтеглени  10 (десет) резерви, които да заемат мястото на печеливш, в случай че не може да се установи контакт с някои от 100-те  изтеглени печеливши за получаване на наградата.

 (2) След изтеглянето на печелившите и валидирането на тяхното участие според правилата на Играта, печелившите ще бъдат публикувани до 3 (три) работни дни, от датата на теглене, посочена по-горе, на Сайта на играта promo.nestle.bg.

(3) За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на допълнителни контакти (телефон за връзка и адрес), необходими за доставка на наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже с печеливш участник по телефон за валидиране на фискалния бон и самоличността на участника и/или уточняване на детайли във връзка с доставката на наградата.

(4) В случай, че печеливш участник не отговори на имейла и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите участници, ще се счита, че се отказва от наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията  на Играта и изтеглен като резерва.

(5) В случай, че печеливш участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес или електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да му достави наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на спечелилите участници, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(6) За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:

-          представи на куриера:

  • регистрирания фискален бон за справка. Ако не бъде представен, потребителят губи правото да получи наградата.
  • лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

-          подпише приемо-предавателен протокол, в който куриерът и участникът декларират, че нужните за доказване правилното участие в Играта елементи са били показани и изрядни, както и че участникът е получил наградата. Ако има възражения, участникът ги описва в протокола.

 

 (7) Наградите се доставят само на територията на Република България.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

(1) Организаторът не носи отговорност в следните случаи:

(а) забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина;

(б) дефект на награда, както и за каквато и да е вреда, причинена от някоя от наградите;

(в) неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника;

(г) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

(2) В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата на Играта от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „Нестле България“ АД – Организатор и  „Силвър Лайнинг Камюникейшънс“ ЕООД (компания, разработваща и администрираща интернет сайта и „Тип Топ Куриер“АД ), обработват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(4) Регистрирайки се на Сайта на Играта, всеки потребител дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори („Силвър Лайнинг Камюникейшънс“ ЕООД и „Тип Топ Куриер“АД) личните си данни (име и фамилия, електронна поща (имейл), а печелившите споделят адрес и телефон за връзка с цел участие в тази Игра, установяване на контакт със печелившите и изпращане на наградите.

(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер и имейл за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(6) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена ще бъдат публикувани на Сайта на Играта promo.nestle.bg   и могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

(8) Този, който е заличил профила си, автоматично прекратява участието си в Играта   и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

(9)Потребителят има право да поиска достъп до, коригиране, изтриване на личните си данни, да възрази срещу начина на обработване на личните му/й данни, право да поиска ограничаване на обработването на личните данни, право на преносимост на личните данни между отделните оператори, както и право да подаде жалба пред компетентните държавни органи – Комисията за защита на личните данни или компетентния съд.

 

 (10) Организаторът обработва личните данни на участниците за срока, необходим за идентифициране на участниците, установяване на контакт с печелившите, доставка, чрез имейл, на наградите и отговаряне на въпроси и сигнали от участниците.

(11) Организаторът на Играта съхранява личните данни на печелившите в сроковете съгласно действащото българско данъчно законодателство, т.е. до 10 години след края на годината, в която се провежда Играта. Личните данни на всички останали участниците се съхраняват в срок от 6 (шест) месеца след обявяване на печелившите, който срок е необходим за провеждането на Играта и доставката на наградите, като този срок може да бъде удължен в случай на въпроси или сигнали от участници в Играта, на които Организаторът е длъжен да отговори.

(12 ) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

 (13) Упражняването на посочените в този Раздел права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно на тел. 0800 16666 (безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа) или на e-mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com. Можете също да ни пишете на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта promo.nestle.bg, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

(2) Играта не е организирана, спонсорирана или по друг начин подкрепена от Facebook .

(3) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(4) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(5) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(6) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.promo.nestle.bg. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com.

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

Печеливши

 

 

ПЕЧЕЛИВШИ

1

Янко Анестиев Костов (1504407812)

2

Диана Валентинова Стоянова (0840)

3

Kiril Atanasov (5827)

4

Велислав Миладинов Монев (09350280143)

5

Красимир Стефанов Асенов (0096520)

6

Красимира Христова Минчева (0010555)

7

Гергана Борисова Попова (00064430077)

8

Мирослав Момчилов Рахнев (17489450233)

9

Йоана Костадинова Найденова-Джувинова (0000319052)

10

Росица Балтаджиева (50347)

11

Иван Иванов Атанасов  (294520)

12

Дора Русинова (02397470157)

13

Христина Николаева Мирчева (0000724878)

14

Кристиян Бориславов Борисов (0095158)

15

Станимир Иванов (0094121)

16

Даниела Пенева (00310990159)

17

МИРОСЛАВ МАРТИНОВ (00204970140)

18

Борка Атанасова (2396)

19

Симеон Вутов (00172960274)

20

Веселин Василев (8769)

21

Надя Иванова Николаева (7237)

22

Снежана Иванова (00172970275)

23

Радослав Лазаров (04237660402)

24

Димитричка Йорданова Генчева (0001902742)

25

Елена Вълчева Будакова (6797)

26

Любка Ананиева Манолова (0011655)

27

Росица Илиева (0001785729)

28

Cveti Pavlova (0299693)

29

Траян Тодоров (00314240182)

30

Lora Vasileva (50273)

31

Марина Пламенова Ангелова (00057470129)

32

Марияна Вутова (00252890084)

33

Николай Стефанов (00476480316)

34

Яна Милова (666)

35

Валентина Иванова Христова (1188999)

36

Калин Петков (2217)

37

Велислава Живкова Сталянова (0011126 0131)

38

Велина Николова Николова (0108164 0295)

39

Атанас Валентинов Василев (00010920552)

40

Мария Качева (10042460003)

41

Надя Христова Ценкулова (7825)

42

Елеонора Петкова (2216)

43

Златко Мирчев (5087)

44

Петя Кирилова ЙордановА (00151440208)

45

Мирослав Димитров (32008)

46

Цветанка Якова Йорданова (0000539532 )

47

Антония Димитрова Христова (0000503)

48

Maртина Христова Григорова (0095146)

49

Татяна Томова  (04583030088)

50

Ренета Димитрова (00252580079)

51

Пламена Стефанова Тодорова (773)

52

Борис Иванов Попов (0000238664)

53

Любка Петкова Петрова (7214)

54

Петя Милкова Кривчева (85765)

55

Тони Михайлов (3696610400)

56

Йордан Русинов (02393670088)

57

Кремена Стоянова Стоянова (3017)

58

Хафизе Шабан (00314460186)

59

Ивайло Василев (9213)

60

Николета Тодорова Томова (10127960520)

61

Самуил Георгиев  (00252660080)

62

Наталия Василева Илиева (157294)

63

Силвия Валериева Тодорова (0049993)

64

Любомира Красимирова Асенова (0096364)

65

Галя Михайлова  (00252750082)

66

Михаил Борчаков (03654210429)

67

Павлета Радомирова   (00314090177)

68

Цветан Иванов (00311100161)

69

Петя Ивайлова Ценкулова (2203294271)

70

Мариана Петрова (5293)

71

Росен Борисов Тануцов (146/1155)

72

Вера Георгиева Асенова (0094429)

73

Кирил Веселинов (8926)

74

Иванка Вутова (00252500078)

75

Вергиния Кирилова Стефанова (0000830293)

76

Миладин Радев Монев (09287780050)

77

Петко Иванов Драгостинов (0000556613)

78

Мария Иванова Иванова  (0095147)

79

Антоанета Аристидова Драгова (00176750388)

80

Женя Атанасова (3207)

81

Кольо Стефчев Колев (0521834 0026 )

82

Мартин Любомиров (00476460315)

83

Светлана Николаева Симеонова (9853)

84

Никола Николов (13224499)

85

Александра Георгиева Бойкова (8512)

86

Светла Маринова Иванова (0094431)

87

veselina vasileva (1770)

88

Диана Стоева Шаркова (383318)

89

Tanya Mircheva Nikolaeva (0000475535)

90

Кръстина Петрова Райкова (0381049)

91

Красимира Димитрова (01841890143)

92

Пеньо Пенев (00252920085)

93

Ирина Димитрова Хаджикирякова (0258980232)

94

Цветан Валентинов Генов (0021615)

95

Цветанка Тодорова Борисова (0095148)

96

Гергана Вранчилска (03730060350)

97

Мая Стефанова Николова (06397720971)

98

Росица Филипова Кръстанова (0001197025)

99

Иван Василев   (2936)

100

Даниела Димитрова (00252710081)