„ЛЯТНА МАГИЯ“

Само една от нашите многобройни актуални промоции!

„ЛЯТНА МАГИЯ“

Купи продукти с марка KITKAT®, LION®, LZ® и МУРА® и можеш да спечелиш преносима колонка!

промоцията е завършила

Правила и награди

 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ЛЯТНА МАГИЯ“ на Нестле България

 

 

Купи продукти с марка KITKAT®,  LION®, LZ® и МУРА® и можеш да спечелиш преносима колонка!

 

 

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128.

 

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта "Лятна Магия“ се провежда между 10.06.2019 и 10.07.2019, по-нататък упомената като „Играта“. Участниците могат да качват фискални (касови) бонове* на закупени продукти (т.3) само в периода на Играта  

Начало на Играта   0.00 часа на 10 юни 2019 г.

Край на Играта  23.59 часа на 10 юли 2019г.  

 (2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на promo.nestle.bg.

 

*За магазини от верига МЕТРО Кеш енд Кери ще се регистрира фактура вместо фискален (касов) бон.

 

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За участие в Играта е необходима покупка  от продукти с марка KITKAT®,  LION®, LZ® и МУРА®

 

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД и служители на партньорите – „Силвър Лайнинг Камюникейшънс“ ЕООД.

Наградите ще бъдат доставени чрез куриер.

 

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо 100 (сто) броя колонки (наричани по-долу награди).

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

 

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете продукти с марка KITKAT® и/или LION® и/или LZ® и/или МУРА®  от магазин на стойност минимум 1.50 лв. (един лев и петдесет стотинки) в един фискален (касов) бон.

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, закупува според предпочитанията си от участващи в Играта продукти с марка KITKAT® и/или LION® и/или LZ® и/или МУРА®  на стойност минимум 1.50 лв. (един лев и петдесет стотинки). Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

Регистрирайте се на promo.nestle.bg.

(2) Потребителят сe регистрира на интернет адрес: promo.nestle.bg („Сайта на Играта“). За да се регистрира, потребителят попълва име и фамилия, електронен адрес (e-mail) и парола. Алтернативно, потребителят може да използва личния си профил в социалната мрежа Facebook и да приеме: правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност.

Регистрирайте фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

(3) След това участникът регистрира фискалния/те (касовия/те) бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те (касовия/те)  бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те (касовия/те) бон/ове. Снимките на фискалния/те (касовия/те) бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран.  Фискалният/те (касовия/те)  бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(4) Един потребител може да участва с един фискален (касов) бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални (касови) бонове, отговарящи на условията на Играта. . Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални (касови) бонове.

 (5) Пазете фискалните (касовите) бонове за валидиране на учасието си. Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални (касови) бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

 

7.  ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След края на играта, на 17 юли 2019, на случаен принцип, чрез специализиран софтуер от създадена за целта комисия от представители на Организатора ще бъдат изтеглени 100 печеливши участника.

            При тегленето на печелившите участници ще бъдат изтеглени  10 (десет) резерви, които да заемат мястото на печеливш в случай че не може да се установи контакт с някои от 100-те изтеглени печеливши за получаване на наградата

 (2) След изтеглянето на печелившите и валидирането на тяхното участие според правилата на Играта, печелившите ще бъдат публикувани до 3 (три) работни дни, от датата на теглене, посочена по-горе, на Сайта на играта promo.nestle.bg.

(3) За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на допълнителни контакти (телефон за връзка и адрес), необходими за доставка на наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже с печеливш участник по телефон за валидиране на фискалния (касовия) бон и самоличността на участника и/или уточняване на детайли във връзка с доставката на наградата.

(4) В случай, че печеливш участник не отговори на имейла и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите участници, ще се счита, че се отказва от наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(5) В случай че печеливш участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес или електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да му достави наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на спечелилите участници, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(6) За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:

  • представи на куриера:
  • регистрирания фискален (касов) бон за справка. Ако не бъде представен, потребителят губи правото да получи наградата.
  • лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.
  • подпише приемо-предавателен протокол, в който куриерът и участникът декларират, че нужните за доказване правилното участие в Играта елементи са били показани и изрядни, както и че участникът е получил наградата. Ако има възражения, участникът ги описва в протокола.

 (7) Наградите се доставят само на територията на Република България.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

(1) Организаторът не носи отговорност в следните случаи:

(а) забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина;

(б) дефект на награда, както и за каквато и да е вреда, причинена от някоя от наградите;

(в) неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника;

(г) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

(2) В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата на Играта от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

 

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „Нестле България“ АД – Организатор и  „Силвър Лайнинг Камюникейшънс“ ЕООД (компания, разработваща и администрираща интернет сайта и „Тип Топ Куриер“АД ), обработват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(4) Регистрирайки се на Сайта на Играта, всеки потребител дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори („Силвър Лайнинг Камюникейшънс“ ЕООД и „Тип Топ Куриер“АД) личните си данни (име и фамилия, електронна поща (имейл), а печелившите споделят адрес и телефон за връзка с цел участие в тази Игра, установяване на контакт със печелившите и изпращане на наградите.

(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер и имейл за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(6) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена ще бъдат публикувани на Сайта на Играта  и могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

(7) Всеки участник има право на достъп до собствените си лични данни, по всяко време да коригира или актуализира негови/нейните лични данни или да изтриe профила си. За тази цел, участник трябва да влезе в секцията за изтриване (която се намира в края на страницата за редакция на профила), да въведе паролата си за достъп и да потвърди, че желае профилът му да бъде изтрит. След извършване на гореизброените действия профилът се заличава незабавно, като се изтриват всички данни, включително информация за фискални бонове, които потребителят е въвеждал.

(8) Този, който е заличил профила си, автоматично прекратява участието си в Играта   и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

(9) В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.

(10) Упражняването на посочените в този Раздел права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно на тел. 0800 16666 (безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа) или на e-mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com. Можете също да ни пишете на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

(11) Организаторът обработва личните данни на участниците за срока, необходим за идентифициране на участниците, установяване на контакт с печелившите, доставка, чрез имейл, на наградите и отговаряне на въпроси и сигнали от участниците.

(12) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

 

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

(2) Играта не е организирана, спонсорирана или по друг начин подкрепена от Facebook .

(3) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(4) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(5) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(6) Правилата на Играта са публикувани/обявени на promo.nestle.bg. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com.

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

 

Печеливши

Печеливши:

1 Фифи Иванова (44280935) 
2 Йоана Костадинова Найденова-Джувинова (0000342582) 
3 Елена Йорданова (0000659906) 
4 Красимир Стефанов Асенов (0107432) 
5 Симеон Вутов (02165500028) 
6 Велислав Миладинов Монев (0000961600) 
7 марио христов (0257356) 
8 Диана Йосифова (07488880030) 
9 Цветанка Тодорова Борисова (0107436) 
10 Теодора Стойчева Младенова (0001576549) 
11 Христина Димитрова (0104659) 
12 Вера Георгиева Асенова (0104668) 
13 Снежана Иванова (00508440101) 
14 Boryana Georgieva Todorova (0000778774) 
15 Деница Георгиева Димитрова (8118) 
16 Петя Кирилова ЙордановА (00337190271) 
17 Йордан Стефанов Иванов (0588756) 
18 Маргарита Недкова Петева (0150542) 
19 Иван Георгиев Колев  (05808970438) 
20 Кристиян Бориславов Борисов (0104664) 
21 Красимира Димитрова (00065170340) 
22 Диана Пенчева Чернин (DT278170) 
23 Силвия Иванова Лачева (04879400456) 
24 Валентина Иванова Христова (0008633) 
25 Десислава Костадинова Атанасова (BG104045809) 
26 Иван Радомиров (00452310217) 
27 Иван дренаков  (012-034534) 
28 IVANKA SOTIROVA (02165520029) 
29 Калин Петков (5528) 
30 Виолета Георгиева Кисьова (0334247) 
31 Надя Иванова Николаева (3699) 
32 Марийка Тенева (02165450025) 
33 Здравка Димитрова Топалова (011567) 
34 Глория Георгиева (0725021) 
35 Борислав Кирилов Борисов (0105015) 
36 Гергана Станчева Христова (0492256) 
37 Мирела Стефанова Митова (07669310029) 
38 Cveti Pavlova (17283510373) 
39 Иван Тонев  (0000073197) 
40 Таня Иванов Гочева (8054) 
41 Людмил Милотинов Георгиев (1503685601) 
42 MARINA LUBENOVA MARINOVA (0033403 0373) 
43 Лалка Димова Тренева (2137811) 
44 Димитрина Иванова Тошевска (0000004618) 
45 Кирил Киров   (0000288420) 
46 YAVOR KIRILOV AVRAMOV (0243417) 
47 ДОБРОМИРА Иванова Гиргинова (04684230614) 
48 Донка Иванова Чолакова (0000407475) 
49 Христо Живков Фъртунов (1254) 
50 Ивелина Стефанова Борисова (2107864709) 
51 Татяна Петрова (00508120097) 
52 Силвия Любенова Петкова (0536552 0105) 
53 Петя Милкова Кривчева (0097399) 
54 Паулина Методиева Найденова (0001030106) 
55 Таня Костадинова Клишева (00313550061) 
56 Нели Светославова Моллова (0148416 0362) 
57 Георги Тошков Кръстев (19853790150) 
58 Мария Иванова Иванова (0107675) 
59 Мая Стефанова Николова (0656103 0296) 
60 Станимир Иванов (1111617) 
61 Димитрина Стефанова Димитрова (00369330352) 
62 Емилия Петрова Миланова   (140000840293) 
63 Петя Николова Младенова (082150) 
64 Росица Илиева (0001007930) 
65 Теодора Божидарова Иванова (329) 
66 Елка Любчова Коцева   (19847720173) 
67 Бонка Христова Стефанова   (17730240788) 
68 Петя Красимирова Борисова (0105004) 
69 Десислава Йорданова Йорданова (2004769 0444) 
70 Веселка Красимирова Атанасова (0000430603) 
71 Десислава Николаева Микаелян  (0002021240) 
72 Ива Александрова Банкова (011568) 
73 Димитър Георгиев (00509220111) 
74 Десислав Веселинов Димитров (00025840351) 
75 Вера Георгиева Щробл (131790151) 
76 Стойко Русинов  (0000202270) 
77 Надя Любомирова Тачева (07384280191) 
78 Стефка Илиева Русева (0000453591) 
79 Юлия Петрова Гоцева (0430083) 
80 Диана Стоева Шаркова (1391337) 
81 Аделия Илиева Илиева (0048238 0025) 
82 Миглена Огнянова Велинова (0000434454) 
83 Иваничка СтефановаТодорова (0861249) 
84 Стоянка Георгиева Кривчева (0098117) 
85 десислава андреева георгиева (0063479) 
86 Емил Станков (00508980108) 
87 Гергана Борисова Попова (0000256818) 
88 Милена Кирилова Сърбева (0000436972) 
89 Мариана Георгиева Петрова (5718) 
90 Reneta Hristova (02165400021) 
91 Марина Пенева Димитрова  (10769750299) 
92 Пламена Денчева Алиева (0075860) 
93 Borislav Panov (00581840247) 
94 Зоя Матейчева Михайлова (0000132406) 
95 Галя Ангелова Генова (0000768998) 
96 Маргарита Бонева (03830920342) 
97 Петрана Георгиева (6021) 
98 Дора Русинова (0005996) 
99 Галя Тулиянова Първанова (01838920149) 
100 Георги Кирилов Станев (01331840132)